Projednání dopravních řešení

Nabízíme projednání dopravních situací s dotčenými orgány a zajištění povolení k Vaší stavbě na pozemních komunikacích.

  příprava podkladů a žádostí ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu, k povolení zvláštního užívání a uzavírky pozemní komunikace

  na základě plné moci projednání povolení s dotčenými orgány (Policie ČR, správce komunikace, dotčené obce, silniční správní úřad, …) a zajištění rozhodnutí na zvláštní užívání pozemní komunikace, případně uzavírky pozemní komunikace